Page:Sibu Congkan Xubian276-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-178.djvu/58

此页尚未校对


   元二十三年拜雲南諸路行中書省平章政事時阿郎可馬丁諸僰夷為變討平之遂立登雲路府

   州縣六十餘所得户二十餘萬官其酋長定其貢税邊境以安 額森布哈舊作也先不花今改正

   張萬嘉努至元間為副都元帥征雲南峩昌多興羅羅諸夷民為之立祠後征緬戰死

   嘉努舊作家奴今改正程思廉東勝州人至元二十六年雲南行御史臺思廉為御史

   中丞始至蠻夷酋長來賀意甚倨思廉奉宣上意明示禍福聞者懾服雲南舊有學校而禮教不興

   思廉振起之始有從學問禮者劉正靖州人大德元年為雲南行中書省左丞雲南民嵗輸金

   銀甸寨遠者秋季遣官領兵往徴人馬費嵗以萬計所差官必重賂省臣乃得遣徴收之數必十加

   二而折閲之數及送迎餽贐亦如之正首疏其𡚁給官秤俾土官輸納其𡚁始革庫克新

   賽音諤德齊沙木思迪音第三子大德時為雲南行省右丞條具諸不便事言於宗王王不可庫克

   新與左丞劉正馳還京師有㫖令宗王協力施行由是一切病民之政悉革豪民規避繇役投充王