Page:Sibu Congkan Xubian276-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-178.djvu/59

此页尚未校对


   府宿衞庫克新按朝廷原額所無者悉籍為民減其宿衞三分之二令諸郡邑遍立廟學選士為教

   官文風大興 庫克新舊作忽辛今改正張瑾河南人至正閒為雲南廉訪副使興學勸農鋤

   强旌善常行部至澂江辨釋禁獄五十餘人剖決冗案三百餘事舒嚕任都元帥時朝廷遣

   兵討車里不利舒嚕曉以大義其酋寒賽感悟願增差賦併出黄金采女贈之一無所受寒賽曰入

   我土而不為金婦餌者元帥一人而已 舒嚕舊作述律杰今改正𠏉爾密梁王聞明師入

   滇秦母嘉僖率妻忽的斤等百餘人趨昆明池謂行省右丞驢兒達德曰我宗室無降理遂仰藥死

   驢兒達德𫎇古人亦自殺從死者幾二百人 榦爾密舊作瓦爾密今改正︹明︺傅友德

   碭山人洪武十四年為征南將軍生擒達爾瑪畧定永昌澂江臨安元江尋甸楚雄等處又取東川

   烏𫎇鶴慶麗江金齒其時陳桓葉昇以隨征東川封侯 達爾瑪舊作達里麻今改正王禕

   義烏人洪武時奉詔諭雲南梁王己聽其言㑹有自立於朔漠者遣托克托索餉迫梁王殺禕遂遇