Page:Sibu Congkan Xubian276-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-178.djvu/66

此页尚未校对


   兩費不貲大理蒼山産奇石鎮守中貴遣軍匠鑿山壓死無算重皆疏論浮費大省山得永閉

   文盛崇陽人嘉靖十五年以雲南按察使就拜右僉都御史巡撫其地時安南莫登庸⿱𫂁么 -- 簒位朝

   議致討文盛乃廣設方畧招攜懷遠有武文淵者以所部萬人降又詔安南旁近諸國助討皆聽命

   登庸懼奉表請降願修貢文盛以聞朝議不許既而毛伯温至南寕受登庸降卒如文盛議

   象賢歙人嘉靖十五年爲雲南副使巡撫汪文盛受命討安南象賢言𠞰不如撫文盛然之屢

   遷右副都御史代石簡撫雲南集土漢兵七萬討元江土舍那鑑鑑懼仰藥死擇那氏後立之

   鈞進賢人嘉靖中爲雲南副使兩司赴黔國公率廷謁鈞始正其禮且釐還所侵麗江府民地

   毛鳳詔麻城人嘉靖間按滇時閹鎮爲害鳳詔抗疏斥罷後以僉事道分廵金滄尤多善政

   吕光洵新昌人嘉靖末以右都御史廵撫雲南時苗夷阿方李向陽等爲亂光泃督兵討平

   之武定土酋鳳繼祖叛趣兵討擊繼祖遂授首黔國公沐朝弼數致厚賄却不受且發其罪朝弼結