Page:Sibu Congkan Xubian277-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-179.djvu/102

此页尚未校对


  知府朱統遂築土城周二里因近河累遭衝決本朝康熙五十四年濬河築隄始免水患雍正七

  年移本府通判駐此你甸在雲南縣東北六十里舊設廵司今裁楚場在雲南縣東北

  一百三十里舊設巡司今裁青索鼻在鄧川州東二十里明洪武中置巡司二一流官一

  土官楊姓世襲今皆裁流官土司今廢蒲陀崆在浪穹縣東十五里明洪武中土官楊姓

  傅友德奏授巡檢世襲 本朝因之鳳羽鄉在浪穹縣西四十里土官尹姓明洪武中沐英

  奏授巡檢世襲本朝初因之今裁下江嘴在浪穹縣西南一百里明洪武中置巡司土官

  何姓世襲本朝因之 上 江嘴在浪穹縣西一百二十里明洪武中置巡司土官楊姓世

  襲 本朝因之赤石崖在賓川州東八十里滇志舊置白羊市巡司在州北五十里後改置

  赤石崖巡司今裁賓居寨在賓川州西南三十五里滇志舊置蔓神寨巡司在州西七十

  里設流土二巡司土官董姓後改置賓居巡司 本朝因之土官巡司省今流官亦裁順安