Page:Sibu Congkan Xubian277-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-179.djvu/13

此页尚未校对


  征何勉屢捷賊内應舉火焚營朝冠往救焚死石銀呈貢人嘉靖舉人知合江縣遷隴川知州

  所至以豈弟稱而戅直不阿左遷韓府長史隴民詣闕上章願借公數年及歸復踵門求岀卒祀隴

  川名程世勲後衞人署百户嘉靖四十五年官兵鳳繼祖世勳護餉至金沙江督偏

  師出哨至波羅結堡與賊遇力戰死之妻蕭氏年十八養姑撫子矢志不渝于道南以孝聞

  昱字子貞昆眀人嘉靖進士為貴州僉事瓦橋驛峻嶺夾江渡者危竦昱為巨橋覆以瓦屋行者

  便之以擒巨冦李邦珍陞光祿少卿子士翼天性篤孝親殁廬墓芝草生其旁唐文炳祿

  人弟文蔚父母相繼卒時文炳年十四文蔚年十一兄弟廬墓三年刺血和泥為像祀之如生文蔚

  事兄如父孫繼先昆明人隆慶舉人知陀陵以招降功朝廷賜金奬之遷下石西州知州句

  来官此者胥寄妻孥於太平府𡻕一履其地繼先始居之闢草昧拓城甃井生聚教訓致仕後以古

  禮倡邑人冠婚葬𥙊一軌於制人憚嚴正楊鳳安寕人萬厯舉人刺母州築隄障湖以通鹽舶