Page:Sibu Congkan Xubian277-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-179.djvu/93

此页尚未校对


   祖言小勃弄大勃弄常誘梇棟叛今因破白水請遂西討詔可皆破降之又志匡州縣勃弄縣志今

   有廢縣在縣東南即唐志匡州勃弄縣處雲南故城在今雲南縣南八十里安南坡宋志

   雲南太守劉氏分建寕永昌立治雲南縣唐志渡石門至佉龍驛又六十里至雲南城郭松年行記

   自滇南州過雌嶺即六理界山行七里有甸焉川原坦衍山𫝑𮞉合周二百餘里乃雲南州也元志

   雲南州唐以漢雲南縣置郡𫎇氏至段氏並為雲南州元憲宗七年立千户所至元十一年立雲南

   州明地理志雲南唐匡州地蠻曰白子國南詔置雲南州滇畧漢元封初彩雲見白崖縣在其南故

   曰雲南通志縣舊與洱海衞同城後因縣署傾廢移駐行館滇程記古雲南郡治土人稱為小雲南

   以别於治城鏡州故城在雲南縣西南土城遺址尚存唐志隸戎州都督府郭松年行

   記雲南州西北十餘里山麓間有石如鏡光可鏡物故名曰鏡州德原故城在鄧川州

   東一名大釐城唐時邆備州治此備一作川唐書南蠻傳開元末皮羅閤逐河蠻取太和城又襲大