Page:Sibu Congkan Xubian278-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-180.djvu/14

此页尚未校对


   司界六十里東北至寕州界一百三十里西北至石屏州界三十里漢益州郡賁古縣地唐時烏麽

   蠻地元和間𫎇氏築城名惠(⿰歴刂)漢語曰建水段氏時為㱔麽徒蠻所據元初内附置建水千户所屬

   阿𭶚萬户府至元十三年改建水州屬臨安路明為臨安府治 本朝因之乾隆三十五年改州為

   石屏州在府城西八十里東西距一百九十里南北距三百五十五里東至建水縣界

   四十里西至元江州界一百五十里南至納樓司界二百里北至通海縣界一百五十五里東南至

   建水縣界九十八里西南至元江州界一百七十里東北至建水縣界六十里西北至㠄峩縣界一

   百里漢益州郡地蠻曰舊欣漢言林麓唐時烏麽蠻居之段氏時阿𭶚蠻奪據闢地得石坪聚為居

   邑因名石坪元至元七年改邑為州隸臨安路明洪武十五年改曰石屏州屬臨安府 本朝因之

   阿迷州在府城東南一百二十里東西距二百九十里南北距三十五里東至開化府界二

   百里西至建水縣界九十里南至𫎇自縣界五里北至廣西州彌勒縣界三十里東南至𫎇自縣界