Page:Sibu Congkan Xubian279-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-181.djvu/123

此页尚未校对


   勒部其酋世為巫居石梁原山至元十三年立為縣明地理考霑益州東北有石梁廢縣元置永樂

   陸涼故城在今陸涼州東北二十五里舊志陸涼州城萬厯二十八年始建土城周

   二里有奇州志舊州城在今州北 本朝康𤋮初年州城廢而衛城堅完如故後裁衞歸州移州治

   於衞城内今舊州城故址尚存羅雄故城即今羅平州治元志州與溪洞蠻獠接壤厯代

   未嘗置郡俗傅盤瓠六男其一曰蒙由邱後裔有羅雄者居此甸至其孫普恐名其部曰羅雄元憲

   宗四年内附七年隸普摩千户至元十三年割夜苴部為州舊志萬厯十二年羅雄酋者繼榮作亂

   討平之改土設流賜州名羅平亦佐故城在羅平州本漢牂牁郡之宛温縣地唐為盤州

   地後没於蠻號夜苴部後譌曰亦佐元至元間併入羅雄州尋復置縣永樂初改屬曲靖府 本朝

   康熙八年省入羅平州城址尚存通泉故城在馬龍州西南四十里元史地理志通泉

   與嵩明州楊林縣接壤盤⿰夸𤓰 -- 瓠後納垢之孫易陬分居其地元初為易龍百户隸馬龍千户至元十三