Page:Sibu Congkan Xubian279-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-181.djvu/144

此页尚未校对


  益妻李氏陸涼人年少夫亡苦節終身與同州蕭會之妻邵氏陳玿妻黄氏李松妻張氏

  均乾隆間 旌亞受羅平夷婦守正被𢦤乾隆間 旌楊均妻張氏尋甸人夫

  亡守節事親撫孤與同州潘志廣妻趙氏黄位中妻張氏均乾隆間 旌杜雙得妻普

  氏尋甸人守正𬒳𢦤乾隆間 旌朱級妻范氏宣威人夫亡守節與同州包文用妻

  王氏均乾隆間 旌呉仲傑妻芮氏南寕人夫亡守節與同縣鄧聨洲妻趙氏均嘉

  慶間 旌駱伏氏霑益人夫失名𬒳翁誘嫁自縊嘉慶十九年 旌李根深妻

  耿氏羆平人夫亡守節事親撫孤嘉慶間 旌吕開元女尋自人遇暴自盡與同州

  楊德華妻尹氏均嘉慶間 旌呉傑妻吕氏平𢑱人夫死於廣南氏遠渉扶櫬歸事姑

  教子苦節終身與同縣賀朝宣妻郭氏龍在乾妻沙氏均嘉慶間 旌

 ︹仙釋︺︹唐︺阿闍黎南寕人段姓人呼段長老驅龍不事符牒凡有禱輒應人自遠方來迎者