Page:Sibu Congkan Xubian279-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-181.djvu/27

此页尚未校对


   城昔部傍所築元初置千户尋改縣後省入新興州普舍故城在新興州北二十五里元

   史地理志普舍縣在州西北昔强宗部蠻之裔次曰普舍據普扎龍城後普舍孫苴(⿰歴刂)内附立本部

   為千户至元十三年改為普舍縣治普扎龍城隸新興州明地理考新興州北有普舍廢縣元置洪

   武中彌沙故城在路南州東北元史地理志至元十三年即彌沙等五城立彌沙縣

   二十四年併入邑市邑市故城在路南州東北八十里元史地理志至元十三年即邑市

   彌歪二城立邑市縣二十四年隸路南州明統志成化中省入州俞元廢縣在河陽縣

   華陽國志俞元縣在河中洲上酈道元水經注俞元縣治龍池洲周四十七里明統志漢元封中置

   梁水廢縣在河陽縣境唐書地理志黎州縣二梁水絳本屬南寕州武德七年改屬西寕

   西街城在河陽縣西十里民居稠密明正德六年築周三里門四今廢黒栢城

   在河陽縣東一名輸納龍城蠻所築也部椿城在江川縣北二十里明統志昔蠻酋易昌