Page:Sibu Congkan Xubian279-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-181.djvu/82

此页尚未校对


 ︹人物︺︹明︺尹良輔順寕人萬厯間領兵攻定善寨勇敢當先殁於陣周重謨

  人性至孝童時刲股以愈母病有司旌奬之朱錫命順寕人萬厯中以殺賊陣亡妻羅氏

  年二十八誓死撫孤長登仕籍

 ︹本朝︺黎雍熙雲州人順治五年枯柯土司蔣朝臣叛攻州城雍𤋮固守拒賊出戰殁於陣同

  時黄文達亦戰死楊波目緬寕人因被猓匪裏脅不從同子成元開元登元為元孫小披

  小二俱𬒳嘉慶六年旌入本邑忠義孝弟祠

 ︹流寓︺

 ︹本朝︺楊應奉天人原任貴陽府同知當吴逆弄兵屢檄授官奬誘逼迫堅志不從乃安置

  順寕覊留數年至大兵入滇逆黨郭壯圖恐其内應使偽將致之死應鶚知不免劇談痛飲既而對

  使大罵將自縊有妾佟氏遼陽人每見辭語過剛從容諫之遂失寵至是佟於屏内窺良久厲聲曰