Page:Sibu Congkan Xubian280-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-182.djvu/29

此页尚未校对


  冽不涸不盈每春遊人飲之謂可愈疾龍馬井在鶴慶州東南一百里水甘冽又城西南

  八里有菩提井城南一百三十里有仙女井麗江鹽井在麗江縣境有鹽課大使駐此

  彌沙鹽井在劎川州西南一百五十里有鹽課大使駐此又橋後鹽井在州西南一百四

  十里舊設鹽課大使今裁

 ︹古蹟︺劍川故城在劍川州境元史地理志劍川縣治在劍川湖西夷云羅魯城按唐史南

  詔有六節度劍川其一也初𫎇氏未合六詔時有浪穹詔與南詔戰不勝遂保劍川更稱浪劍貞元

  中南詔擊破之奪劍共諸川地其酋徒居劍睒西北四百里號劍羌至叚氏改劍川為義督瞼憲宗

  四年内附七年立義督千户至元十一年罷千户立劍川縣隸鶴州明衞炳州治記元初高氏請劍

  川為縣今柳龍充即其治元季土酋楊慶要於雲南梁王以縣為州洪武十四年戡定雲南沿舊為

  縣未幾普顔都旅拒慶弟楊奴潛詣軍門欵附因命知州事而劍川還復為州即上登之廣明寺為