Page:Sibu Congkan Xubian281-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-183.djvu/101

此页尚未校对


 ︹建置沿革︺禹貢梁州南境漢屬越巂益州二郡東北境為

  犍為郡治三國漢屬建寕郡晉屬晉寕郡唐屬姚州天

  寶以後入於南詔宋段氏時為羅婺部元史地理志武定路

  唐隸姚州在滇北昔獹鹿等蠻居之至段氏使烏蠻阿(⿰歴刂)治納洟胒共龍城於共甸又築城名曰易

  龍其裔孫法瓦浸盛以其遠祖羅婺為部名憲宗四年内附七年立

  萬户府至元八年置北路總管府十二年更為武

  定路隸雲南行省明初改為武定軍民府萬厯中

  改為武定府隸雲南布政使司

 本朝因之屬雲南省乾隆三十五年改為直隸州以

  附郭之和曲州省入焉領縣二