Page:Sibu Congkan Xubian281-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-183.djvu/102

此页尚未校对


   元謀縣在州城西一百九十里東西距六十里南北距一百五里東至本州界二十里西至

   楚雄府大姚縣界四十里南至本州界十五里北至本州界九十里東南至本州界三十里西南至

   楚雄府定遠縣界五十六里東北至本州界一百里西北至大姚縣界一百里本漢益州郡地唐為

   姚州地蠻名環州又名華竹元初為治五甸至元十六年改置元謀縣屬和曲州明屬武定府 本

   朝因之乾隆三十五年屬於州祿勸縣在州城東北二十里東西距一百十里南北距三百

   五里東至曲靖府尋甸州界一百里西至本州界十里南至本州界五里北至四川寕遠府㑹理州

   界三百里東南至本州界三十五里西南至本州界三里東北至尋甸州界二百四十里西北至㑹

   理州界三百里本漢益州郡地唐為羈縻州蠻名洪農碌劵甸雜蠻所居元至元十六年置祿勸州

   屬武定路明屬武定府 本朝初因乾隆三十五年改為縣屬於州

  ︹形𫝑︺四維千里削壁懸巖水甘草茂最宜畜牧明統