Page:Sibu Congkan Xubian281-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-183.djvu/110

此页尚未校对


   路治本縣蠻曰瀼甸又稱洟陬籠至元二十六年改為縣通志南甸縣本置於郭下明嘉靖末土酋

   鳳繼祖作亂縣廢隆慶三年賊平移建府治于獅山之麓即今府治也東去舊府城七里四年移和

   曲州於郭下遂不置縣石舊故城在祿勸縣東五里元置縣屬祿勸州元史地理志石

   舊縣在州東有四甸曰掌鳩曰法塊曰抺捻曰曲蔽掌鳩甸訛名石舊至元二十六年立縣明統志

   縣在州治東五里明正德中省入州易籠故城在祿勸縣北一百八十里元置縣屬祿勸

   州元史地理志易籠城在州北地名培場縣境有二水蠻語謂洟為水籠為城因此為名昔羅婺部

   大酋居之為羣酋㑹集之所至元二十六年立縣明史元以蠻部洪農祿券甸置祿勸州領易籠石

   舊二縣洪武中省易籠縣諸葛城在州東二里相傳諸葛亮曾駐兵于此今遺址猶存

   隱臺在州西八里獅山之嶺孤峯入雲兩石相抱中容數人世傳明建文帝隱此故名

   泉亭在州西獅山之頂明巡撫劉維建有古松二株如虬龍形藤蘿數百尺纒懸女