Page:Sibu Congkan Xubian281-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-183.djvu/111

此页尚未校对


   石在禄勸縣石舊廢縣南十里俗傳古有二女牧織山下有飛蟲來集麾之不去撲殺之俄而烈

   風大作吹二女懸于崖下化為石

  ︹關隘︺小甸關在州南五十里有堡龍街關在州西北七十里明永樂五年建二關俱

   有巡檢司今皆廢石關在祿勸縣境又有石門關亦在州境撤甸同知在州城北

   一百九十里本撤甸土酋地 本朝康熙五十七年土酋常應運叛伏誅以其地屬武定移同知駐

   焉乾隆七年裁金沙江廵司在州西二百五十里金沙江南岸明永樂五年建今仍舊

   又有羅摩耳廵司在州北八十里明宏治十九年建乾海子巡司在州西北六十里永樂五年建萬

   厯四十一年二司俱裁普渡河巡司在祿勸縣北一百八十里普渡河岸明永樂五

   年置廵司又有撤里廵司在州城南二百里明初建後俱裁和曲驛在州東門外又州南

   八十里有利浪驛州西二百九十里有姜驛州西北五十里有虚仁驛二百八十里有環川驛明洪