Page:Sibu Congkan Xubian281-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-183.djvu/28

此页尚未校对


 ︹風俗︺俗尚戰爭居多板屋明統氣剽悍而性猜疑服

  食婚喪尚多夷習

 ︹城池︺東川府城周三里門四舊築土城 本朝雍正九年改築石城乾隆十一年二十五

  年屢

 ︹學校︺東川府學在府治南門外 夲朝康熙四十二年建入學額數十五名㑹澤

  縣學未建入學額數附府學内西林書院在府治東門外 本雍正五年知府黄

  士傑始設義學十年知府崔乃鏞擴為書院

 ︹户口︺向因蠻民雜處未經編丁

 ︹田賦︺田地二千二百四十頃四十五畝七分有奇又地改田一頃五十七畝三分額徵地丁正雜銀

  二千四百七十九兩八分有奇米四千九百五十九石七斗四升九合