Page:Sibu Congkan Xubian281-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-183.djvu/34

此页尚未校对


  渡往以里河渡在縣西一百六十里春冬架木為橋夏秋水漲撤橋用舟以濟往來

  銅觔人馬

 ︹祠廟︺東嶽廟在㑹澤縣東門内火神廟在縣西龍神廟在縣北 大朝

  乾隆五十七年因辦𫉬銅觔山靈呈瑞   賜封𥙿源興寶礦脉龍神五十八年   御書扁

  曰靈𥙿九圜

 ︹名宦︺

 ︹本朝︺蕭星拱南城人康熙四十一年知東川府勤於政事整飭地方以東川土地空曠難守

  乃於東門截築土城約退三十餘丈捍衛賴之崔乃鏞同官人雍正九年知東川府在任築

  城建署修隄設書院興舉廢墜尤留心教士離任後猶附書至東川諄諄訓勉諸生不倦張其

  貴成都人雍正閒任東川守備烏𫎇祿萬福之變戰功甚烈時副將魏翥國為賊所刺衆主固守