Page:Sibu Congkan Xubian281-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-183.djvu/50

此页尚未校对


 ︹城池︺昭通府城周四里有奇門四引渠為濠舊為土城 本朝雍正十年改築磚城乾隆

  二十六年修鎮雄州城周三里有奇舊為土城本朝雍正九年改築磚城永善

  縣城周二里有奇 本朝雍正九年築乾隆二十五年大關城周一里有奇 本朝

  雍正十一年築魯甸城周一里有奇 本朝雍正九年乾隆九年二十三年屢修

 ︹學校︺昭通府學在府城南門内 本朝雍正六年建入學額數十二名恩安縣

  學附府學内入學額數八名鎮雄州學在州南門内舊為府學明嘉靖中建 本朝雍

  正六年改為州學乾隆十二年修入學額數十名永善縣學在縣城内本朝雍正六

  年建入學額數十名昭通書院在恩安縣東南二十里 本朝雍正九年鳳池

  書院在恩安縣境 本朝乾隆四十九年知府孫思庭建景文書院在大關 本朝

  乾隆五十五年同知張曾𫾻建