Page:Sibu Congkan Xubian282-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-184.djvu/107

此页尚未校对


   地其地曰大布茫曰睒頭附賽曰睒中彈吉曰睒尾福祿培皆白蠻所居元中統初内附隸金齒宣

   撫司至元十三年置麓川路軍民總管府明洪武十七年置麓川平緬軍民宣慰使司正統三年

   蠻思任發叛六年討平之遂廢十一年復置於隴把之地改曰隴川宣撫司與南甸干崖謂之三宣

   萬厯間入於緬已而復歸中國 本朝因之隸騰越㕔土官多氏世襲遮放副宣撫

   司在㕔城南四十里東至芒市安撫司界一百里西至隴川宣撫司界五里南至緬甸界八十里

   北至南甸宣撫司界五十里本隴川宣撫司地明萬厯十二年置副宣撫司 本朝因之隸騰越㕔

   土官多氏世襲芒市安撫司在㕔城東南四十里東至鎮康土州界三里西至隴川宣

   撫司界五里南至遮放宣撫司界十里北至潞江安撫司界十里本古蠻地舊曰怒謀曰大枯睒小

   枯睒即唐時茫施蠻也元中統初内附至元十三年立芒施路軍民總管府領二甸屬金齒宣撫司

   洪武十五年置芒施府正統九年改置芒市長官司隸金齒軍民指揮使司萬厯中轄於隴川後