Page:Sibu Congkan Xubian282-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-184.djvu/109

此页尚未校对


  蜀之上游

 ︹風俗︺冠婚䘮祭相尚以文服食宴會亦皆有節民淳

  訟簡安土重遷蠻夷錯雜商賈叢集風氣昔稱

  古樸今則踵事增華喪祭冠婚與永昌略等

 ︹城池︺騰越㕔城周七里有奇門四有濠其西北二面架石以通山泉舊無城明正統十四

  年兵部侍郎楊凝征麓川駐此築土城十五年甃以磚 本朝康熙五年乾隆四十九年重修

 ︹學校︺騰越㕔學在舊衞治明成化十六年建騰衝司學於治南嘉靖三年改為州學 本

  康熙七年修三十三年改建今所嘉慶二十四年改為㕔學入學額數二十五名來鳳書

  院在廳治 本朝乾隆十五年知州唐世梁建

 ︹户口︺人丁無原額今滋生男婦大小共二十萬一千五百二十一名口計二萬二百九户又屯民男