Page:Sibu Congkan Xubian282-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-184.djvu/60

此页尚未校对


 ︹風俗︺民善射獵勤於耕織冠婚喪祭一準乎禮

  安誦讀鄉鄙輕薄人民樸實易治飲食服用視列

  郡為儉

 ︹城池︺蒙化廳城周五里有奇門四池深四尺明洪武中築 本朝康熙二十六年及三十

  六年累修

 ︹學校︺蒙化廳學在廳城東南明洪武中建舊為州學景泰時改為府學萬厯中重建 本

  康熙二十二年乾隆十二年累修三十五年改為廳學入學額數二千名育德書院

  在廳城南門内本朝康熙八年明志書院在廳城外西北隅明宏治中建

 ︹户口︺原額人丁共八千八十五今滋生男婦大小共一十二萬六千一百二十五名口計三萬五千

  六百一十七户又屯民男婦大小共二萬九千七十二名口計七千八百七十户