Page:Sibu Congkan Xubian283-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-185.djvu/136

此页尚未校对


   府桑州章龍州必化州小羅州下思同州朝宗縣上橋縣新安縣麻峽縣甕蓬縣小羅縣章龍縣烏

   山縣華山縣都雲縣羅博縣新廣順城在廣順州東北北岡上明崇禎中建通志萬厯

   中置州無城崇禎二年始建土城尋復議廢二城而改建新城於北岡上今州治仍舊城而以新城

   駐防大萬谷落廢府在府城北一百二十里宋置總管府後廢黔記宋開寶間

   蠻酋普貴内附析羅甸國置大萬谷落總管府嘉定間移府於今宣慰司治遂廢乖西廢

   府在開州東六十里元皇慶初置軍民府後廢今為乖西司地元史地理志乖西軍民府皇慶元

   年立以土官阿馬知府事佩金符黔記在府城北一百里地名大乖西小羅廢州

   城南俗名爾溪街元置尋廢元史地理志八番順元蠻夷官小羅州黔記府南二十里有大羅廢州

   亦元置俗名大羅街 按元志無大羅州或對縣而言故曰大羅耳洪邊廢州在府城北

   八里元至元中建隸八番羅甸宣慰司章龍廢州在府城北二十里元史地理志八番