Page:Sibu Congkan Xubian283-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-185.djvu/28

此页尚未校对


  布政使司布政使 經厯舊有照磨乾隆十四年裁庫大使

  按察使司按察使 照磨 司獄

  糧驛道兼貴平石等處巡道事駐貴陽府

  分巡貴西兵備道駐威寕州舊駐安順乾隆十七年改駐

  分巡貴東兵備道駐古

  貴陽府知府 同知駐長寨舊有通判乾隆三十五年府學敎授

   訓導 經厯舊有司獄嘉慶二年裁以經厯兼管知州三員

  番廣州判二員定番一駐大塘一駐羅斛羅斛州判原屬興義府之貞豐州乾

  隆十四年改隸州學學正三員 訓導三員 吏目三

  員 知縣四員貴筑貴定龍里修文貴筑舊有縣丞嘉慶二年縣學