Page:Sibu Congkan Xubian283-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-185.djvu/33

此页尚未校对


  州得勝坡

  興義府知府舊為南籠府嘉慶二年改今名府學敎授 訓導

  經厯 知州貞豐舊名永豐嘉慶二年改今名舊有普安知州嘉慶十四年升為

  直隸州同駐冊亨舊設羅斛州判一員乾隆十四年改隸貴陽府之定番州又舊有

  普安州黄草壩州判一員嘉慶三年州學學正 吏目 知縣

  三員舊設普安安南二員嘉慶三年増設興義一員縣丞普安駐新城縣學

  敎諭二員普安安南訓導三員 典史三員 巡檢

  興義縣捧鮓舊有普安縣新城巡檢一員乾隆二十年

  遵義府知府舊有通判乾隆四十一年裁府學敎授 訓導

  經厯 知州州學學正 訓導 吏目 知