Page:Sibu Congkan Xubian283-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-185.djvu/61

此页尚未校对


   八萬皆降收撫洞苗二百餘所籍其民以其地隸思州宣慰司傅友德碭山人洪武三年封

   潁川侯九年命友德巡行川蜀雅播之境因兵威降金筑普定諸山寨十四年充征南將軍率左副

   將軍藍玉右副將軍沐英將步騎三十萬討雲南至湖廣分遣都督胡海洋等將兵五萬由永寕趨

   烏撒而自率大軍由辰沅趨貴州克普定普安降諸苗蠻遂擊烏撒循格孤山而南以通永寕之兵

   遣兩將軍趨雲南友德城烏撒羣蠻來爭奮擊破之得七星關以通畢節烏撒諸蠻復叛討之斬首

   三萬餘級𫉬牛馬十餘萬靄翠宋欽皆降蠻地悉平進封潁國公費聚五河人洪武十四年

   從傅友德征雲南克普定明年置貴州都司以聚與梅思祖同署司事未幾諸蠻復叛副安陸侯吳

   復討之攻關索嶺及阿咱等砦悉下之蠻地始定梅思祖夏邑人洪武十五年與費聚同

   署貴州都指揮司事宣布德威民蠻安之呉復合肥人洪武十四年傅友德征雲南克普定

   城水西充總兵官𠞰捕諸蠻遂由關索嶺開箐道取廣西十六年克墨定苗至吉刺堡築安莊新城