Page:Sibu Congkan Xubian283-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-185.djvu/87

此页尚未校对


   有黔書極精核蘇大有襄陽人雍正五年以定廣協副將征討八寨丹江清江古州等處每

   身先士卒以忠義鼓衆所至奏功清江之役攻黄茅嶺苗伏莽中刺傷其左股流血及屨猶揮刃殺

   賊左右驚問謂苗血適濺吾衣耳及大勝囘營方解衣示衆曰頃實負創言之恐亂軍心大丈夫戮

   力戎行死且不懼此何恤焉軍士聞之愈奮苗人畏之目為蘇大刀每臨陣見其旗幟輒奔潰以功

   遷古州總兵卒於官入祀賢良祠陳詵海寕人康熙中巡撫貴州愛民禮士貴陽府城南有

   南明河萬石嶙峋水勢激怒多壞舟楫詵建橋十餘洞以分其勢水患始平三江苗蠻蠢動遣將殲

   其魁餘黨悉平省城兵民雜居詵創立前後左右四營使兵民不相擾又捐俸五千金建營中瓦屋

   三千楹兵賴以安黔地不識桑麻亦無茶油樹詵購其種令民植之遂為永利乾隆十年入祀名宦

   馬會伯寕夏人一甲一名武進士雍正三年貴州提督黔省地瘠民貧捐穀千石以

   濟兵令於秋後還倉為永遠接濟之用時廣順州屬長寨等處狆苗滋事會伯偕總兵石禮哈𠞰擒