Page:Sibu Congkan Xubian284-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-186.djvu/104

此页尚未校对


 大清一統志

  鎮遠府在貴州省治東三百八十里東西距一百八十五里南北距二百五里東至思州府青谿

   縣界三十里西至平越州餘慶縣界一百五十五里南至黎平府界一百二十五里北至石阡府界

   八十里東南至湖南靖州界二百六十里西南至都勻府清平縣界一百四十里東北至思州府界

   四十里西北至石阡府界八十里自府治至 京師七千二百六十里

 ︹分野︺天文翼軫分野鶉尾之次晉書天文志自張十七度至軫十一度為

   

 ︹建置沿革︺禹貢荆州南裔漢為武陵郡無陽縣地晉

   改無陽為舞陽唐長安四年以夜郎渭溪二縣地

   置舞州開元十三年更名鶴州二十年又改業州