Page:Sibu Congkan Xubian284-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-186.djvu/110

此页尚未校对


  陽書院在府城内 本乾隆六年鳳山書院在施秉縣城内 本朝嘉慶十

  鳳城書院在天柱縣城内 本朝乾隆二十七年建嘉慶十年龍淵書

  院在黄平州城内 本乾隆五十四年星山書院在黄平州城内 本朝乾隆四

  十八年建 按舊志有紫陽書院在府城東北明嘉靖中建開化書院在天柱縣城東明萬厯中建

  今俱

 ︹户口︺原額人丁五千五百有四今滋生男婦大小共五十五萬三百三十四名口計一十一萬四千

  九百九戸又台拱衞男婦共五千九百名口計一千四百六十戸黄施衞男婦共四千七百二十八

  名口計一千一百四十一户清江左衞男婦共六千二百六十八名口計一千四百有八戸清江右

  衞男婦共六千七十名口計一千五百一十七户

 ︹田賦︺田地山塘共一十七萬八千三百二十一畝一分有奇額徴地丁正雜銀三千九百九十六兩