Page:Sibu Congkan Xubian284-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-186.djvu/83

此页尚未校对


  時户西高平養古數十砦掃蕩二百餘里甕惹蠟姑砦在麻哈州東黔記州東門自火

  攘至甕惹蠟姑砦凡三十五里新牌砦在清平縣東黔記縣南門官道十六里至楊義新牌

  等砦其左有養古六洞等砦龍角砦在清平縣北五十里苗砦也黎樹砦

  平縣東北苗砦也明景泰二年湖廣督臣王來攻香爐山賊分軍進諸將破黎樹翁溝三百餘砦招

  撫衮水等二百餘砦遂㑹兵香爐山下賊黨縛其魁以降羨塘砦在府城西南廢平州司境

  洪武三十一年顧成討司境叛苗破苗坡羨塘光金𫎇臺諸蠻酋是也谷勞砦在獨山州

  南上豐寕司西南又有藩臺揺安二砦皆近司境落乍堡在府城東二十里逼近東苗又

  府東五十七里有楊安堡又東四十里至甲些苗砦抵爛土司境渡船堡在府城南一里

  南至都勻司六里麥沖堡在府城西南七里𥙷林堡在府城西南一百二十里

  邦水大堡在府城西十里西四里至邦水司館驛堡在府城北又北八里有秦