Page:Sibu Congkan Xubian284-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-186.djvu/92

此页尚未校对


  姚氏都匀人年二十六夫亡立志守節以奉姑鞠子為已任厯三十二年如一日雍正五年

  旌同縣鄭良侯妻周氏七年 旌解芳銓妻胡氏郡人夫歿守節乾隆五十一年

   旌同郡李向榮妻姜氏周賜樂妻何氏金光庭妻伍氏魏懷仁妻楊氏何佩玉妻黄氏均乾隆年

  問 旌 按舊志同府節婦徐啟文妻黄氏徐應爵妻胡氏張祖德妻陳氏張大成妻王氏均乾隆

  年間 旌俱未詳其州縣本籍謹附記黄相乾妻邱氏都勻人夫歿守節乾隆十

  七年 旌同縣呉守正妻楊氏蕭運啟妻王氏王道春妻馬氏何鍾琇妻徐氏羅恒世妻蕭氏馬汝

  鳳妻周氏王道廣妻葉氏均乾隆年閒 旌胡鎮國妻范氏清平人夫歿守節乾

  隆二十九年 旌同縣孫有謨妻劉氏張素妻任氏丁為彦妻劉氏王純修妻盧氏劉瑄妻王氏唐

  德泰妻余氏均乾隆年間 旌楊和鑾妻馬氏郡人夫歿守節嘉慶二年 旌

  璠妻金氏都勻人夫歿守節嘉慶三年 旌同縣蕭毓靈妻古氏二十五年 旌