Page:Sibu Congkan Xubian285-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-187.djvu/111

此页尚未校对


  守節撫前妻子如己出與同衞朱子琦妻黄氏均康熙中 旌周祚昌妻徐氏

  人夫殁守節雍正六年 旌同郡鄒士昌妻冷氏裴定朝妻陳氏許登甲妻劉氏楊昌祚妻陽氏張

  士良妻楊氏均雍正年閒 旌洪瑄妻劉氏玉屏人夫殁守節與同縣許其仁妻黄氏

  均雍正九年 旌尚朝覲妻龔氏思州人夫殁姑欲奪其志龔不可樵採以養土

  豪某脅之於樵路龔觸樹欲自盡𦊅虎出林中其人驚踣龔得歸其地故無虎也姑殁喪葬哀敬盡

  禮乾隆元年 旌劉同璡妻何氏思州人夫殁守節乾隆八年 旌同郡凌琦妻

  蔡氏丁元㨗妻甘氏黄瓚妻姚氏姚大楹妻金氏周纘緒妻鄒氏楊勝先妻羅氏林天祿妻盛氏蕭

  蘭兆妻姚氏陳瑡妻景氏胡玫妻黄氏任普妻呉氏何錦麟妻左氏烈婦凌方璧妻戴氏均乾隆年

  陳 世傑妻張氏玉屏人夫殁守節乾隆二年 旌同縣夏之鍠妻王氏田

  種心妻鄭氏洪期昌妻夏氏邱文炳妻孟氏鄭宏緒妻劉氏黄瑞妻陳氏詹崤妻雷氏洪志昌妻陳