Page:Sibu Congkan Xubian285-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-187.djvu/121

此页尚未校对


   思州宋爲覊縻州隸黔州大觀元年蕃部長田祐恭願爲王民始建州又珍州古蠻夷之地唐貞觀

   七年開山洞置五代復爲蠻夷宋賜名珍州元置銅人大小江等處長

   官司屬思州軍民安撫司名勝志銅仁府境西南有大江西北有小江合

   流處崖高數十仞相傳漁者得銅鼎儒釋道三像故以銅人名崖及置長官司始易人爲仁

   洪武初改置銅仁長官司永樂十一年置銅仁府

   隸貴州布政使司

  本朝因之屬貴州省嘉慶二年以烏羅平頭二長官

   司地改隸松桃直隸廳今領縣一土司二

   銅仁縣附郭東西距一百三十里南北距一百里東至湖南麻陽縣界六十里西至本府屬

   省溪司界七十里南至思州府界七十里北至松桃廳界三十里東南至思州府界二十里西南至