Page:Sibu Congkan Xubian285-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-187.djvu/122

此页尚未校对


   省溪司界一百里東北至湖南沅州府界四十里西北至思南府安化縣界七十里漢辰陽縣地元

   屬銅人大小江等處蠻夷長官司明洪武五年置銅仁長官司授土司李氏世守萬厯二十六年

   以土官不法裁改置銅仁縣屬銅仁府 本朝因之省溪長官司在府城西一百里元

   置省溪等處軍民長官司屬都雲定雲等處安撫司後改省溪壩場等處隸思州軍民安撫司明洪

   武初改置今司屬思南宣慰司永樂十一年改屬銅仁府 本朝改屬銅仁縣正長官楊姓副長官

   提溪長官司在府城西一百四十里元置提溪等處軍民長官司屬思州軍民安

   撫司明洪武初改置今司隸思南宣慰司永樂十一年改屬銅仁府 本朝改屬銅仁縣正長官楊

   姓副長官張姓

  ︹形勢︺高山峻嶺窮谷深溪明皇輿考東連麻陽西接思南

   南抵思州北控苗界明統九瀧分秀三江匯流天