Page:Sibu Congkan Xubian285-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-187.djvu/29

此页尚未校对


   為名元和志扶陽縣東南至費州八十五武德四年置屬思州貞觀四年屬費州城樂故

   城在府城西北一百五十里唐初置屬思州貞觀中屬費州後廢寰宇記城樂縣招慰生獠置始

   築城人歌舞之遂以為名關索城在婺川縣北五十里廢充州在府境唐武德中置

   後廢唐書地理志充州武德三年以牂牁蠻别部置廢矩州在府境唐武德四年置後廢

   廢莊州在府境唐貞觀中置後廢唐書地理志莊州本南壽州貞觀二年以南謝蠻首領謝

   疆地置四年更名十一年為都督府景龍二年罷都督廢應州在府境廢莊州北唐貞觀

   中置後廢唐書地理志應州貞觀三年以東謝首領謝元深地置廢蠻州在府城東南唐

   置後廢舊唐書地理志黔州都督府領蠻州唐書地理志蠻州縣一巴江廢明州在府城南

   唐貞觀中置後廢唐書地理志明州貞觀中以西趙首領趙唐酋地建廢費州在府城東

   北唐貞觀中置州天寶初改為涪川郡乾元初復為費州後廢元和志費州本古徼外蠻夷地漢武