Page:Sibu Congkan Xubian285-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-187.djvu/60

此页尚未校对


  宣和五年廢元初置大保龍泉長官司尋改為龍泉坪長官司屬思州安撫司明洪武初改屬思南

  宣慰司永樂十一年改屬石阡府萬厯二十八年改置龍泉縣仍屬石阡府 本朝因之

 ︹形勢︺南通鎮遠北距思南明皇輿考負山枕江黔中要地

  林巒環抱水石清幽

 ︹風俗︺刻木為記不事文墨明統淳龎樸茂不離古習

  

 ︹城池︺石阡府城周三里有奇門四明嘉靖四十年 本朝順治十八年修乾隆三十三

  年重龍泉縣城周二里有奇門四明萬厯十二年建

 ︹學校︺石阡府學在府治南明永樂十二年建 本康熙三年修入學額數十七名

  泉縣學在縣城西 本朝康𤋮三十八年建四十八年修入學額數八名明德書