Page:Sibu Congkan Xubian286-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-188.djvu/102

此页尚未校对


   十四年升普安州為直隸州今領州一縣三

   貞豐州在府城東北九十里東西距六百七十里南北距三百二十里東至廣西慶遠府南

   丹州界四百五十里西至普安廳界二百二十里南至廣西泗城府界二百二十里北至安順府永

   寕州界一百里東南至泗城府界三百五十里西南至泗城府西隆州界四百八十里東北至永寕

   州界五百二十里西北至永寕州界三百五十里古百粤地漢屬交趾郡宋置泗城州元析置安隆

   砦明置安隆長官司與泗城州俱隸廣西布政司 本朝順治十五年升州為府康熙五年改安隆

   長官司為西隆州隸廣西思恩府雍正五年又析泗城西隆地置永豐州隸貴州南籠府即今興義

   嘉慶二年改為貞豐州普安縣在府城西北二百四十里東西距一百九十里南北距五

   十里東至本府新城界一百七十里西至普安廳界二十里南至普安㕔界二十里北至安南縣界

   三十里東南至興義縣界三百八十里西南至普安廳界十里東北至安南縣界三百三十里西北