Page:Sibu Congkan Xubian286-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-188.djvu/103

此页尚未校对


   至大定府平遠州界二百六十里漢屬牂牁郡元為普安路地明置新城新興二千户所 本朝順

   治十八年置普安縣屬安順府康熙十一年省新城所二十二年省新興所雍正五年改隸南籠府

   即今興義府安南縣在府城北一百九十里東西距一百四十五里南北距六十里東至

   安順府永寕州界三十五里西至普安廳界一百一十里南至普安縣界四十里北至永寕州界二

   十里東南至貞豐州界一百二十里西南至普安縣界七十里東北至永寕州界三十里西北至普

   安廳界四十里漢牂牁郡地三國漢及晉俱屬興古郡唐為牂州地元為普安路地隸雲南行省明

   洪武十七年置尾灑驛屬普定軍民府二十三年改置安南衞隸貴州都司 本朝康熙二十六年

   改為安南縣屬安順府雍正五年改隸南籠府即今興義府興義縣在府城西南一百八

   十里東西距一百二十里南北距二百五十里東至本府坡崗界四十里西至雲南廣南府界八十

   里南至廣西西隆州界一百六十里北至普安廳界九十里東南至本府馬邊田界一百二十里西