Page:Sibu Congkan Xubian286-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-188.djvu/104

此页尚未校对


  南至雲南羅平州界六十里東北至普安縣界九十里西北至雲南曲靖府界九十里漢牂牁郡地

  隋屬牂州唐置附唐縣屬盤州尋廢元普安路地後没於蠻明屬普安州 本朝為黄草壩州判治

  仍屬普安州嘉慶三年裁州判缺改設興義縣隸興義府

 ︹形勢︺雲貴川廣之交山明水秀地僻林深明統外控

  六詔内捍諸番

 ︹風俗︺事商賈喜佛老明統士業詩書夷性倔强

  耕女織俗尚勤儉

 ︹城池︺興義府城即安籠所舊城周六里有奇門四明洪武中建 本朝康熙二年修雍正

  四年乾隆十一年重修貞豐州城周三里門三 本朝雍正五年建乾隆十一年

  普安縣城周二里門四明洪武二十三年建 本朝康熙十二年安南縣城