Page:Sibu Congkan Xubian286-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-188.djvu/110

此页尚未校对


  督蔡毓榮復泐且以飲人四字龍泉在普安縣廣武山頂通志凡九泉中一泉匯為大池旁多

  翠鳥樹葉落水鳥即銜去白鹿泉在安南縣南一里一作白麓泉水甚甘冽四時不涸

  澄泉在安南縣東北一里雙清泉在安南縣治西北亦名雙清井明統志雙清泉在衞

  城西北隅黔記雙清井二井相連水極澄潔匯為雙清塘尾𤂢井在安南縣南門内水清而

  

 ︹古蹟︺普安廢縣在普安縣東南通志普安縣本馬乃夷地 本朝順治十八年馬乃叛討

  平之以其地設縣康熙十一年移縣治於新城所地栽所歸縣旅途志粤西路經木𤓰鋪連紓可百

  里西北枕山而莅者為新城所附唐廢縣即今興義縣治唐置屬盤州寰宇記盤州領附

  唐縣唐武德中與州同置黔記在普安州治南一百里地名黄草壩安南廢衞即今安南

  縣治明統志古西南夷地元為普安路地夷名尾灑通志明洪武二十年建尾灑堡二十三年建安