Page:Sibu Congkan Xubian286-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-188.djvu/111

此页尚未校对


  南衞於江西坡二十五年遷治尾灑堡黔記安南衞舊城在今城南三十里安籠廢所

  即今府治洪武二十三年建安籠守禦千户所隸普安衞 本朝康熙二十五年新興廢

  所即今普安縣治通志明洪武中置新興堡及新興站在普安縣城東七十里新盤山下宏治十

  四年土酋米魯之變官軍失守散亡十八乃建新興站城縣志明置新興所在安順府西二百六十

  里 本朝康熙二十三年裁所歸縣盤江十一城在安南縣之盤江坡板橋海子馬場

  諸要害地明天啟中監司朱家民建以禦苗曰連雲曰有嘉曰靖氛曰恬波曰奏膚曰龍新曰資孔

  曰頂新曰定邊曰維藩曰石基共十有一城孔明城在貞豐州北三十里地名者相有土

  埂高數尺周二百餘丈相傳為漢諸葛亮立營處

 ︹關隘︺石門關在府城南二十里通廣西大道坡呈箐關在貞豐州東十里箐深路

  峽為州阨塞者黨關在貞豐州西南二十里花岡巖關在貞豐州北九十里