Page:Sibu Congkan Xubian286-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-188.djvu/113

此页尚未校对


  四十五里泥納鋪分岐而西十里至阿山屯二十里至鼠場屯四十里至龍場屯與水西連壤

  西坡驛在安南縣江西坡腰站 本朝康熙十年在城鋪在府境又有壩弄鋪

  魯溝鋪阿捧鋪羊場鋪新城鋪高五鋪排柵鋪阿肩鋪涼水井鋪皆戍守處保甸鋪

  南縣境又有哈馬鋪烏鳴鋪蜡茄鋪牛場鋪泥納鋪芭蕉鋪新興鋪皆戍守處泥臘哨

  安縣東又縣西有板橋哨革納哨皆戍守處葉秀莊在府城南哈馬莊在安南縣

  東北滇行記自盤江舊城西南行十五里至哈馬莊山路皆亂石滑突難行

 ︹津梁︺天生橋在府城東一里兩巖相連化龍橋在府城北一里高堰橋

  豐州北三十里者相橋在貞豐州北三十五里魯溝橋在普安縣東跨魯溝河

  盤江橋在安南縣東四十里明崇禎間建名鐵鎖橋尋為㓂毁 本朝順治十六年修康熙

  六年重修江西坡橋在安南縣西南跨江西坡河明統志洪武二十五年花橋