Page:Sibu Congkan Xubian286-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-188.djvu/24

此页尚未校对


   和元年廢平從二州為砦元史地理志思州軍民安撫司中古州樂墩洞通志古州長官司東南有

   廢古州其地原隰平曠可為邑居宋時古州治此土人呼為裏古州或訛為裏古舟其北三十里又

   有古城屯黔記裏古舟在黎平府西南新化廢府在府城西北新化司西北名勝志明

   永樂十年置黎平新化二府宣德末以新化省入黎平茶平廢所在府城東九十里明

   洪武二十五年置守禦所去所二十里曰來威屯又有廢茶平屯所在府城東一百二十里又懷仁

   所在府城東南一百三十里今為朝陽屯又長春所在洪州司北一百二十里今為上黄堡又武陽

   所在府城西今為天甫屯又平和所在府城東北今為龍巖湳洞屯諸所屬銅鼓衛有城皆明洪武

   二十五年置本朝康熙中裁黎平廢所在府城西南二十五里洪武二十一年置守

   禦所又有中潮守禦所在府東南四十里新化亮砦守禦所在府東北五十里俱有土城又龍里守

   禦所新化屯千户所俱明洪武二十五年置有土城五所皆隸五開衞今俱廢明史洪武二十一年