Page:Sibu Congkan Xubian287-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-189.djvu/108

此页尚未校对


 ︹關隘︺倒木關在廳南四十里分水嶺關在廳西何買砦在廳南通志明

  洪武二十四年傅友德克普安别將楊文拔何買砦唐鐸擊破華山砦砦亦在境内湘滿驛

  在廳南人有湘滿站在廰北劉官屯驛在廳西十里 本朝雍正九年移本城驛駐於

  上砦驛在廳北七十里 本乾隆二十年亦資孔驛在廳西南八十

  里通志遞運所亦在焉亦曰亦資孔站今設有驛高勵鋪在廳境又有水塘鋪撒麻鋪蕎

  子鋪亦納鋪大坡鋪蛾螂鋪亦資孔鋪魯尾鋪舊皆戊守處軟橋哨在廳東又有亦納哨

  乾溝哨永清哨舊皆設兵防禦

 ︹津梁︺臨清橋在廰東又三一橋在東陵寺前軟橋在廳東四十五里三板橋

  在廰東六十里南小板橋在廳東南跨板橋河明宏治閒建善應橋在廳

  通濟橋在廳西北一里明萬厯間建澄源橋在廳惠政橋在廳