Page:Sibu Congkan Xubian287-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-189.djvu/30

此页尚未校对


  景炎三年廢胡江廢縣在府城東南唐置屬播州尋廢唐書地理志貞觀九年置貢山

  縣十四年更貢山曰胡江顯慶五年省寰宇記在芙蓉縣東南四十里以界内江水為名舍月

  廢縣在府城東南唐置屬播州尋廢唐書地理志貞觀九年置高山縣十四年更高山曰舍月

  顯慶五年省寰宇記在芙蓉縣東南九十里以界内舍月山為名胡刀廢縣在府城西

  南唐置屬播州尋廢唐書地理志貞觀九年置釋鷰縣十四年更釋鷰曰胡刀開元二十六年省入

  芙蓉寰宇記在芙蓉縣西南五十里以胡刀水為名羅為廢縣在府城西南唐置屬播州

  尋廢唐書地理志貞觀九年置邪施縣十四年更邪施曰羅為顯慶五年省寰宇記在芙蓉縣西南

  二百里以羅為水為名芙蓉廢縣在府城西唐置屬播州尋廢唐書地理志播州芙蓉

  貞觀五年置隸𨙱(“亏”換為“亐”)州十一年并琊川隸牢州開元二十六年省琊川胡刀入焉元和志芙蓉縣貞觀

  五年置在芙蓉山上因名後移於山東三里帶水廢縣在府城西唐置屬播州尋廢宋