Page:Sibu Congkan Xubian287-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-189.djvu/56

此页尚未校对


 ︹風俗︺俗尚威武漸知禮義明統男女有别土夷異俗

  力於稼穡民少爭訟人士秀雅無囂陵之習

  

 ︹城池︺平越州城即平越衞舊城周七里有竒門四明洪武十四年建 本朝順治十八年

  修乾隆二十七年重修甕安縣城周三里有竒門四明萬厯三十一年建 本朝乾隆

  三十二年修湄潭縣城周二里有竒門四明萬厯三十年建 本朝乾隆二十七年

  餘慶縣城周不及三里門二明萬厯三十年建 本朝康熙九年乾隆三年重修

 ︹學校︺平越州學在州治西南舊為平越衞學明宣徳中建 本朝順治十七年改建府學

  康熙二十年修入學原額二十名嘉慶三年改為州學裁平越縣以縣學額八名併歸州學共入學

  額數二十八名甕安縣學在縣治西 本朝康熙三十三年建五十六年六十一年修入