Page:Sibu Congkan Xubian288-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-190.djvu/120

此页尚未校对


 ︹城池︺惠遠城在伊犂河北乾隆二十八年築周九里門四東曰景仁西曰悅澤南曰宣闓北

  曰來安五十八年增築東面展二百四十丈熙春城在惠遠城東八十里地名哈喇布拉

  克西北距綏定城一百里乾隆四十五年周二里門三東曰覲恩西曰凝爽南曰歸極寕遠

  城在伊犂河北惠遠城東南九十里地名固勒札西北距熙春城十里乾隆三十七年築周四里

  門四東曰景旭西曰環瀛南曰嘉會北曰歸極綏定城在惠遠城西北三十里地名烏哈爾

  里克東南距惠寕城九十里乾隆二十七年周四里門三東曰仁熙西曰義集南曰利渠

  勒奇城在惠遠城西北三十里東距綏定城十里北距廣仁城五十里西北距拱宸城八十

  乾隆二十六年築周一里五分六釐無城名亦無門名瞻德城在惠遠城西北七十里地

  名察罕烏蘇東少北距廣仁城二十里東南距塔勒奇城三十里乾隆四十五年築周三里門三東

  曰升瀛西曰履平南曰延景廣仁城在惠遠城西北九十里地名烏克爾博羅素克東南