Page:Sibu Congkan Xubian288-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-190.djvu/142

此页尚未校对


   水咸㑹於此周迴三百里阿克庫勒池在伊犂西北沙磧中小澤也周迴五十里

   庫勒池在伊犂西北東南去阿克庫勒池二百里圓廣亦如之又西行入哈薩克界

   勒喀什池在伊犂北周迴八百餘里伊犂全河經流千里屈折注此百川並㑹蓋準噶爾

   部西北最大澤也左右支河水淺可度處有五曰額蘇斯德曰喀拉塔拉曰輝邁拉圖曰温托爾格

   曰塔爾輝塔總名多渾多渾者蒙古語渡口之謂新疆識畧淖爾東西七百餘里南北百餘里中有

   三山曰瑪尼圖噶都爾干曰阿拉克罕曰察罕托海噶都爾干阿拉克圖古勒池

   在伊犂東北庫爾喀喇烏蘇之布勒哈齊池西北五十里周迴四百餘里乾隆三十一年秩於祀典

   有嵗祭阿拉克圖古勒淖爾文察罕賽喇木池在惠遠城東北二百里庳爾喀喇烏

   蘇之庫色木蘇克河西北鄂拓克賽里河東南源出塔勒奇山西周迴可百里即長春西游記之天

   池海也乾隆二十八年秩於祀典新疆識畧四周皆大山周三百餘里