Page:Sibu Congkan Xubian290-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-192.djvu/18

此页尚未校对


  不可攷然水經注城東西有川則今之庫車城烏恰特河流逕其西額什克巴什河流逕其東正與

  酈注所稱方位相合又元史太祖紀尚稱龜兹而地理志西北地附錄則曰庫徹正與庫車音合則

  庫車之即龜兹國都無疑矣庫車元史舊作苦又今改正 安 西都䕶府唐書地理

  志安西大都䕶府初置西州顯慶二年平賀魯析其地置濛池崑陵二都䕶府分種落列置州縣西

  盡波斯國皆隸安西又徙治高昌故地三年徙治龜兹都督府而故府復為西州咸亨元年吐蕃䧟

  都䕶府長夀二年收復安西四鎮至德元年更名鎮西後復為安西吐蕃既侵河隴惟李元忠守北

  庭郭昕守安西與沙陀回紇相依吐蕃攻之久不建中二年元忠昕遣使間道入奏詔各以為大

  都䕶並為節度貞元三年吐蕃收沙陀回紇北庭安西無援遂䧟龜兹都督府

  書地理志本龜兹國貞觀二十二年阿史那社尒破之以其地置都督府領蕃州九顯慶三年仍自

  西州移安西府置於龜兹國城