Page:Sibu Congkan Xubian291-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-193.djvu/22

此页尚未校对


  一萬五千四百五十里太延三年遣使朝貢石國唐書西域傳石或曰柘支曰柘折曰赭時

  漢大宛北鄙也隋大業初西突厥殺其王以特勒匐職統其國顯慶三年以瞰羯城為大宛都督府

  開元初封其君莫賀咄吐屯有功為石國王二十八年又冊順義王天寳初封王子那俱車鼻施為

  懷化王賜鐵劵久之叛安西節度使高仙芝討之俘以獻王子走大食乞兵攻怛邏斯城敗仙芝自

  是臣大食寶應時遣使朝貢安息國漢書安息王治番兜城去長安萬一千六百里不屬

  都護北與康居東與烏弋山離西與條支接俗與烏弋罽賓同以銀為錢文獨為王面幕為夫人面

  有大馬爵其屬小大數百城地方數千里最大國也臨媯水武帝始遣使至安息因發使以大鳥卵

  及犂靬眩人獻於漢安息東則大月氏後漢書安息國居和櫝城其東界木鹿城號小安息章帝章

  和元年遣使獻獅子符拔和帝永元九年班超遣甘英使大秦扺條支臨大海欲度安息西界船人

  言入海人皆齎三𡻕糧英乃止從安息西行三千四百里至阿蠻國又西行三千六百里至斯賓國